Obchodní podmínky

Dodavatel (Provozovatel)

Dospiva Elektro s.r.o.
Kremnická 49
284 01 Kutná Hora

IČ: 26189356
DIČ: CZ26189356

tel.: 327 516 007
mobil.: 777 666 877
Email : info@dospiva.cz
WEB: www.dospiva.cz

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Dospiva.cz (dále jen „obchod“) a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Dospiva Elektro s. r.o. (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím.
 • Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.).
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Uzavření kupní smlouvy

 • Na stránkách internetového obchodu www.dospiva.cz naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
 • Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je vyjádřena symboly "skladem" (zboží je skladem v kamenné prodejně a je ihned k dispozici) nebo "na dotaz" (zboží není skladem v kamenné prodejně, dostupnost zboží bude potvrzena E-mailem nebo telefonicky). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.
 • Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V co nejkratší době obdrží zákazník další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka Dodavatelem potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu po té, co zaslal Kupujícímu informativní e-mailovou zprávu o registraci/evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. V objenávkovém formuláři vyberte jednu z následujících možností:

 • HOTOVĚ nebo PLATEBNÍ KARTOU - při osobní návštěvě kamenné prodejny v Kutné Hoře
 • DOBÍRKOU - v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby
 • PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM - poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který Vám bude zaslán při potvrzení objednávky.
 • Essox SPLÁTKY - Platba pomocí úvěru od společnosti ESSOX s.r.o. Pro bližší informace o platbě pomocí splátek klikněte zde
 • Essox Rozloženka - Platba pomocí úvěru od společnosti ESSOX s.r.o. Bez navýšení rozložíte cenu zboží až na 4 platby, více zde

Zaslání zboží

Potvrzení objednávky:

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem (není automaticky generované elektronické potvrzení objednávky do systému dodavatele). Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta:

Objednané zboží, které je "skladem" v Kamenné prodejně v Kutné Hoře, bude dodáno obvykle do 1-2 pracovních dnů. U zboží "na dotaz" bude zákazník o termínu dodání informován.
Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy:

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám v objednávkovém formuláři.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží:

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Záruční podmínky a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Záruční doba, Záruční list:

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu.

V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Postup při řešení reklamace:

Pokud se na výrobku vyskytla závada, doporučujeme vybrat si některý z následujících postupů :

A) Vyhledejte autorizovaná servisní střediska uvedena na záručním listě nebo přiložena přímo ke zboží. Vyhledat nejbližší středisko můžete také na stránkách www.najdiservis.cz, případně na webových stránkách konkrétního výrobce.

B) nahlásit vadu výrobku Emailem na info@dospiva.cz a vypsat následující údaje:

 • Jméno zákazníka, adresa (kde je výrobek umístěn), telefonický kontakt, číslo prodejního dokladu
 • typ výrobku a jeho výrobní číslo
 • podrobně popsat vadu výrobku

Obratem Vám bude zaslán návod na nejvhodnější postup, jak reklamaci řešit

C) nahlásit vadu výrobku telefonicky na tel. : 327 516 007-8

Pokud budete vyzváni zaslat reklamované zboží k dodavateli, je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

 • Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
 • Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu nebo písemně v provozovně dodavatele (doporučujeme uvést číslo objednávky a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli nepoužité, v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží (i jeho obal a příslušenství) vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.

Ochrana osobních dat

Společnost DOSPIVA Elektro s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu www.dospiva.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

Pokud nakupujete jako právnická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje:

 • Název společnosti (obchodní firma)
 • Adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • IČO, DIČ
 • Telefonické spojení
 • Elektronickou adresu (e-mail)

Ve výše uvedeném rozsahu budou zpracovány Vaše osobní údaje.Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Nákupem v internetovém obchodě www.dospiva.cz dáváte souhlas s tím, že společnost DOSPIVA Elektro s.r.o. může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem a pojišťovnám.

Ze strany společnosti DOSPIVA Elektro s.r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Nákupem v tomto internetovém obchodě souhlasíte se:

 • zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů společností DOSPIVA Elektro s.r.o. k marketingovým účelům. Tento svůj souhlas může Kupující kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu: info@dospiva.cz
 • zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu, případně poštovní adresu či formou SMS zpráv. Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: info@dospiva.cz

Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci, může žádat o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese info@dospiva.cz nebo telefonické lince 327 516 007. O následném postupu bude kupující informován e-mailovou zprávou. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Kupující souhlasí, že soubory cookies mohou být předávány třetím osobám za marketingovými účely.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.dospiva.cz a ve své prodejně. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.